Informacje dla studentów        Informacje dla pracowników        Studia podyplomowe        Informacja dla przyjętych na studia 2. stopnia

Informacje dla studentów

Informacje nowe lub istotnie zmienione oznaczone są kolorem czerwonym.

Przyjęcia interesantów, konsultacje

Zastępca Dyrektora IAiIS d/s Dydaktycznych doc. dr inż. Tomasz Traczyk przyjmuje interesantów w pok. 518 (5. piętro, główny korytarz naprzeciw skrzydła B) w terminach konsultacji wypisanych poniżej.

Terminy konsultacji nie są stałe! Ze względu na dość często zdarzające się nagłe zebrania i inne niespodziewane zdarzenia proszę sprawdzać aktualne terminy przyjęć niedługo przed planowanym skorzystaniem z nich; najświeższe informacje można znaleźć na tej stronie lub pod numerem telefonu 22 234 7750.

Uwaga: z powodu zagrożenia epidemiologicznego przyjęć w okresie 12 marca – 14 kwietnia br. nie będzie. Wszelkie sprawy proszę załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma wymagające podpisu można składać w sekretariacie dydaktycznym IAiIS, a jeszcze lepiej wysłać skan (nie zdjęcie!) e-mailem.

Wnioski, pytania i inne sprawy nie wymagające osobistego kontaktu można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl. W sprawach pilnych proszę się kontaktować pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem sekretariatu (tel. 22 234 7750). W okresie ferii i wakacji przyjęć nie ma, ale kontakt elektroniczny zwykle działa.

Osoby przyjęte spoza Wydziału na studia 2. stopnia nie powinny czekać z podejmowaniem niezbędnych kroków na "widzenie" ze mną, lecz zapoznać się z Informacją dla przyjętych na studia 2. stopnia i załatwiać ze mną co się da drogą e-mailową.

Uwaga: wyznaczone przez odnośne władze terminy załatwiania spraw traktujemy poważnie i ich przestrzegamy; po upływie odpowiednich terminów sprawy będą załatwiane odmownie!
Dziekan zapowiedział rygorystyczne przestrzeganie wyznaczonych terminów.

Wpisy do indeksów

Wpisy z przedmiotów BD2.A, KBD2, BHD (W.Fizyki), BD (W.GiK) oraz pracowni i "edycji" dokonywane są wyłącznie zaocznie, zwykle w dniach przyjęć (nie dotyczy to jedynie wpisów piątek z przedmiotu BD2, które chętnie wpisuję na poczekaniu). Indeksy do wpisów należy pozostawiać w sekretariacie dydaktycznym IAiIS (pok. 518).

Opiekunowie naukowi

Wybór specjalności

Obszary działania zespołów naukowych IAiIS

Prace dyplomowe prowadzone przez IAiIS (także pod opieką pracowników spoza Instytutu) muszą mieścić się w zakresie tematycznym specjalności studiowanej przez studenta oraz w zakresie kompetencji pracowników Instytutu. Orientację w tej drugiej kwestii może ułatwić zapoznanie się z zespołami naukowymi Instytutu. W razie wątpliwości pytania należy kierować do wicedyrektora ds. nauczania.

Charakterystyki specjalności kierunku Informatyka

Wybór opiekunów prac dyplomowych – procedura

Opiekunowie z IAiIS

Opiekunowie spoza IAiIS

Wybór opiekunów prac magisterskich w semestrze 20L (opieka od semestru 20L)

Zmiana opiekuna lub tematyki pracy dyplomowej

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Dyplomowanie

Składanie prac dyplomowych

Egzamin dyplomowy inżynierski

Egzamin dyplomowy magisterski

Studia OKNO

Studiami OKNO, a w szczególności dyplomowaniem magisterskim, zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.

Wznowienia studiów

Zasady ogólne

Wznowienie na obronę

Wznowienie w celu kontynuacji studiów

Inne sprawy typowe

Wydeklarowywanie i dodeklarowywanie przedmiotów

Zmiana specjalności

Zmiana decyzji rejestracyjnej

Podstawy akademickiego savoir-vivre

Ponieważ ostatnio można zaobserwować zadziwiającą nieporadność studentów w posługiwaniu się właściwymi formami towarzyskimi, poniżej podano podstawowe informacje o formach przyjętych w polskim środowisku akademickim.

Tomasz Traczyk