Aktualności i sprawy godne uwagi


Tematy prac magisterskich

Ukazały się listy proponowanych tematów prac magisterskich dla specjalności I.SID i AIR.

Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Uwaga: Materiał będzie uzupełniany na bieżąco. Zmiany będą oznaczane kolorem czerwonym.

Niniejsza informacja ma pomóc studentom rozpoczynającym studia 2. stopnia, którzy studia 1. stopnia ukończyli na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego systemu studiowania.

Informacja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów specjalności "Systemy informacyjno-decyzyjne" (I.SID) oraz "Automatyka i robotyka" (AIR), prowadzonych przez IAiIS PW, więc dla tych specjalności podano konkretne kody programów, planów modelowych, klas, przedmiotów itp. Studenci innych specjalności, chcący skorzystać z tej informacji, muszą odpowiednio zmodyfikować podane kody specjalności itd. oraz upewnić się, czy procedury stosowane w ich instytutach nie różnią się od tych w IAiIS.

Materiał ten ma jedynie charakter poradnika i nie jest normatywny: nie zastępuje Regulaminu studiów w PW, zasad studiowania na WEiTI, zarządzeń odnośnych Władz itp.
Decyzje co do swojego toku studiów każdy student podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wprowadzenie

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat 90-tych elastyczny system studiów dwustopniowych. Zasady tych studiów, początkowo dość proste, z czasem komplikowały się i obecnie system studiowania i rozliczania tzw. postępów studentów jest dość zawikłany.

Zarządzanie tokiem studiów na WEiTI jest wspomagane przez system komputerowy o nazwie ERES2, mający już wiele lat (uruchomiony w drugiej połowie lat 90-tych), mimo dość archaicznej szaty graficznej nadal jednak całkiem sprawnie spełniający swoje zadanie.

Nazwa ERES jest niekiedy – niesłusznie – stosowana na oznaczenie całego systemu studiowania na Wydziale oraz wszystkich systemów informatycznych związanych ze studiami na WEiTI. System ten jest też – zgodnie z ogólną tendencją – obwiniany o różne nieszczęścia, ale nie należy temu wierzyć: zwykle winna jest nie maszyna, lecz ludzka niefrasobliwość...

Źródła informacji

Dodatkowe pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl.

Co trzeba zrobić by rozpocząć studia 2. stopnia

Na samym początku studiowania, jak najszybciej się da, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem zajęć (a koniecznie z zachowaniem terminów wyznaczonych przez Dziekana), trzeba

Nieco później, ale także na samym początku semestru trzeba

Szczegóły tych kroków opisano w kolejnych częściach niniejszej informacji.

Zasady studiowania na WEiTI – informacje podstawowe

Studia 2. stopnia na WEiTI prowadzone są w tzw. systemie elastycznym; obejmuje to

Oczywiście, mimo dość dużych różnic w systemie studiowania między WEiTI a resztą Politechniki, obowiązuje nas Regulamin Studiów w PW, który warto znać, szczególnie w kwestiach takich jak urlopy i proces dyplomowania.

Ograniczenia elastyczności studiów

Elastyczność studiów jest ograniczona przez regulacje, które mają na celu kontrolę postępów studentów i sprawdzenie, czy wypełnili oni wymogi związane ze studiowaniem na danej specjalności. Te ograniczenia na WEiTI to

Wskaźniki postępów

Wymagania programowe i tzw. rygory studiowania są na WEiTI określone z użyciem kilku liczbowych wskaźników postępów.
Jednostki dydaktyczne JD
Jest to wprowadzona na WEiTI w zamierzchłych czasach miara zaawansowania studiów, odpowiadająca z grubsza tygodniowej liczbie godzin zaliczonych przedmiotów (podobną funkcję mają punkty ECTS, które jednak na WEiTI odgrywają jedynie rolę pomocniczą i nie służą do rozliczania studentów). JD uzyskuje się jedynie za przedmioty pozytywnie zaliczone.
Jednostki dydaktyczne kierunkowe JDK
Są to jednostki dydaktyczne JD uzyskane z tzw. przedmiotów kierunkowych, czyli takich, które należą do klas programowych oznaczonych w programie studiów jako kierunkowe. W przypadku studiów 2. stopnia na specjalnościach I.SID oraz AIR kierunkowe są przedmioty zaawansowane z klas odpowiednio PZ-OWJ lub PZ-AIR, z klasy PZ oraz przedmioty związane z dyplomowaniem (tzw. pracownie, seminaria itp.).
JD i JDK używane są m.in. do definiowania wymagań programowych i rygorów.
Średnia semestralna
Jest to średnia ocen z przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych w danym semestrze, ważona liczbą jednostek dydaktycznych JD przypisanych do danego przedmiotu.
Średnia skumulowana SS
Jest to średnia ocen ze wszystkich przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych od początku danego stopnia studiów, ważona liczbą jednostek dydaktycznych JD przypisanych do danego przedmiotu. Średnia ta jest brana pod uwagę jako ważny czynnik przy ustalaniu priorytetu zapisu na przedmioty, przy staraniach o stypendia itp., warto więc zadbać by była na przyzwoitym poziomie. Uwaga: studenci których SS spadnie poniżej 3 są skreślani!

Program studiów

Wymagania programowe określają merytoryczny zakres studiowania, obowiązujący studenta danej specjalności w kolejnych etapach studiowania. Dla studiów stopnia 2. określono tylko jeden etap o kodzie U4. Spełnienie wymagań programowych przez studenta jest badane tylko na koniec etapu, co dla studiów 2. stopnia oznacza, że wymagania programowe muszą być spełnione dopiero na koniec studiów. Ponieważ jednak program nie pozostawia zbyt wiele swobody, studia od samego początku należy planować tak, by wymagania te spełniać.
Uwaga! Liczne przedmioty zaawansowane oraz niektóre przedmioty podstawowe oferowane są tylko raz w roku (co drugi semestr), trzeba to brać pod uwagę planując swoje studia.

W przypadku studiów 2. stopnia I.SID oraz AIR właściwe są programy studiów o kodach odpowiednio I.SID oraz AIR, dotyczące studiów stopnia 2., tj. etapu U4.

Programy studiów składają się z tzw. bloków programowych, określających wymagania na liczbę jednostek JD koniecznych do zdobycia z przedmiotów należących do poszczególnych tzw. klas programowych. Student musi wypełnić wymagania wszystkich bloków przypisanego mu programu.

W przypadku studiów 2. stopnia są to bloki dotyczące języków obcych, przedmiotów ekonomiczno-społecznych (nie wiedzieć czemu popularnie nazywanych "odchamiaczami"), procesu dyplomowania oraz bloki merytoryczne przedmiotów technicznych danej specjalności (odpowiednio UJ-TECH oraz UA-TECH).

Bloki programowe są zdefiniowane w postaci drzew zawierających operatory i klasy programowe. Operator * oznacza, że spełnić trzeba wszystkie objęte nim (tj. zagnieżdżone w drzewie pod nim) wymagania. Operator + oznacza, że spełnić trzeba w całości tylko jedno z podrzędnych wymagań, uzyskując wymienioną w linii z operatorem liczbę JD jako sumę punktów ze wszystkich wymagań podrzędnych. Operator x oznacza zaś, że spełnić trzeba w całości tylko jedno z podrzędnych wymagań, ale uzyskując wymienioną w linii z operatorem liczbę JD z tego właśnie wymagania.

Taka dziwna forma definicji wymagań jest to wynik rozwinięcia pewnego rodzaju wyrażeń algebraicznych do postaci drzewa. Ten sposób zapisu, choć na pierwszy rzut oka niezbyt czytelny, daje wielkie możliwości precyzyjnego określania najróżnorodniejszych wymagań.

W blokach programowych określono także, które klasy programowe zawierają tzw. przedmioty kierunkowe, tzn. pozwalające wypełnić rygory dotyczące liczby zdobytych jednostek kierunkowych JDK.

Dla powodzenia studiów zasadnicze znaczenie mają oczywiście bloki merytoryczne *-TECH. Zawierają one trzy klasy programowe.

Rygory studiowania

Inaczej niż w przypadku programu studiów, rygory studiowania określone są dla każdego semestru osobno. Postępy studentów w procesie studiowania są co semestr śledzone przez system ERES2 i porównywane z wymaganiami zawartymi w rygorach studiowania. Studenci niespełniający wymagań są skreślani, trzeba więc znać te wymagania i starać się je wypełniać z rozsądnym nadmiarem.

W przypadku studiów 2. stopnia właściwe są rygory o kodzie DSM-4. Jak widać w tabeli, nominalny czas trwania studiów wynosi 4 semestry, z możliwością przedłużenia o 2 semestry. Przedłużenie studiów nie zwalnia jednak z konieczności cosemestralnego osiągania minimalnych wartości wskaźników postępów zapisanych w rygorach.

Semestr 1 jest przeznaczony na odrobienie różnic programowych między studiami 1. stopnia ukończonymi przez danego studenta a studiami 1. stopnia analogicznej specjalności na WEiTI. Dlatego wymagania na liczbę jednostek kierunkowych JDK są zerowe: nie wymaga się, by student od razu zapisywał się na przedmioty zaawansowane (choć jest to możliwe, a w ograniczonym stopniu nawet wskazane).

Studenci, którzy ukończyli studia 1. stopnia na specjalności I.SID i kontynuują naukę na tej samej specjalności, takich różnic nie mają, są więc od razu "z urzędu" zapisywani na semestr 2.

Plan modelowy

Plan modelowy jest przykładowym planem studiów, odzwierciedlającym typowy proces studiowania. Przypomina on nieco tradycyjne "siatki" z nieelastycznych systemów studiów. Nie jest on obowiązujący, został stworzony jako podpowiedź dla studentów: studiowanie według planu modelowego zapewnia ukończenie studiów w nominalnym czasie. Własny plan studiów najdogodniej jest tworzyć wychodząc od planu modelowego i wprowadzając niezbędne zmiany.

Plany modelowe dla studiów stopnia 2. specjalności I.SID i AIR mają kody I.SID i AIR odpowiednio. Jak widać, plan modelowy przewiduje w pierwszym semestrze studiów jedynie uzupełnianie różnic programowych między odbytymi przez studenta studiami 1. stopnia a naszymi oczekiwaniami co to jego umiejętności podstawowych. Duża liczba jednostek JD wskazana do uzyskania w tym semestrze nie powinna przerażać, znaczną ich część można bowiem na ogół uzyskać dzięki transferowi osiągnięć ze studiów 1. stopnia.

Proces dyplomowania

Proces dyplomowania na studiach 2. stopnia trwa nominalnie 3 semestry i składa się z następujących kroków.

Merytoryczny nadzór nad procesem dyplomowania sprawuje opiekun pracy dyplomowej, zaś nadzór formalny – wicedyrektor instytutu ds. nauczania (on też dokonuje wpisów na protokoły zaliczeniowe, do indeksów itp.).

Rozpoczęcie studiów 2. stopnia

Tu opisano nieco bardziej szczegółowo kroki, które trzeba podjąć by właściwie rozpocząć studia 2. stopnia na WEiTI.

Transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia

Część wymagań programowych z bloków UJ-TECH (dla I.SID) oraz UA-TECH (dla AIR) dotyczących przedmiotów podstawowych, tj. odpowiednio klas PP-SID lub PP-AIR, można spełnić na podstawie osiągnięć ze studiów 1. stopnia. Umożliwia to mechanizm tzw. transferu osiągnięć.

Przyjęta w IAiIS praktyka w przypadku studentów przychodzących z innych specjalności, wydziałów lub uczelni jest następująca.

Warto także zadbać o zaliczenie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (klasa JO-E z bloku programowego U-JOO), jeśli posiada się certyfikat zdania takiego egzaminu. W tym celu należy udać się do Studium Języków Obcych z certyfikatem i uzyskać w indeksie stosowny wpis. Przedmiot ten powinien zostać także zgłoszony w deklaracji zapisów na przedmioty.
Jeśli egzamin na poziomie B2 zdawało się w czasie studiów 1. stopnia i jest on ujęty w suplemencie do dyplomu, to można dokonać normalnego transferu. W tym wypadku nie wpisuje się tego do deklaracji zapisów, ale umieszcza na podaniu o transfer.

Uwaga: jeśli transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia wynosi 16 JD lub więcej, Dziekan może "z urzędu" podjąć decyzję o przepisaniu studenta na 2. semestr studiów. W takim przypadku obowiązuje spełnienie rygorów semestru 2, wskazane jest także dokonanie wyboru opiekuna i tematu pracy magisterskiej oraz zadeklarowanie pracowni PPMGR.
Jeśli nadwyżka ponad 16 JD jest nieduża, a student w sposób istotny zmienił specjalność, może wystąpić do Dziekana o cofnięcie decyzji o przepisaniu na 2. semestr; stosowne podanie powinno być zaopiniowane przez wicedyrektora ds. nauczania.

Transfer przedmiotów zaawansowanych nie jest możliwy.

Listę przedmiotów, które będą mogły być zaliczone na drodze transferu, trzeba ustalić jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem semestru, gdyż od tej listy zależy wybór przedmiotów na które należy się zapisać na 1. semestrze. Natomiast na złożenie formalnego wniosku o transfery jest więcej czasu: należy to zrobić w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru (ale warto wcześniej).

Studenci, którzy wcześniej studiowali na WEiTI i mają dostęp do swoich danych w systemie ERES2, mogą skorzystać z formularza interaktywnego.

Deklaracja wyboru przedmiotów na 1. semestr studiów

Jak najszybciej (najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, w terminie zapisów ogłoszonym przez Dziekana) należy złożyć deklarację przedmiotów, które chce się studiować na 1. semestrze studiów. Formularz takiej deklaracji jest dostępny tu.

Studenci, którzy wcześniej studiowali na WEiTI, mają zwykle dostęp do swoich danych w systemie ERES2 i mogą wypełnić deklarację elektronicznie. Z przyczyn, których autor tego poradnika pojąć nie potrafi, osoby z innych wydziałów lub uczelni, przyjęte do nas na studia, takiego dostępu na początku studiów nie mają, uzyskują go dopiero w trakcie semestru. Deklarację zatem muszą złożyć na papierze.

Wypełnioną deklarację składa się w dziekanacie lub w sekretariacie dydaktycznym instytutu (w przypadku IAiIS pok. 518). Przedtem jednak powinna ona być zaakceptowana i podpisana przez opiekuna naukowego. Ponieważ studenci rozpoczynający dopiero studia na WEiTI z reguły jeszcze opiekuna nie mają (i w pierwszym semestrze, jak już pisano, mieć nie muszą), deklarację w zastępstwie podpisuje wicedyrektor instytutu ds. nauczania. Można ją zostawić do podpisu w sekretariacie dydaktycznym instytutu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się drogą e-mailową z ww. wicedyrektorem, podając

Poszczególne co trudniejsze pozycje deklaracji wypełnić należy w sposób następujący:

W tabeli należy wpisać dane przedmiotów wybranych do studiowania. W przypadku przedmiotu egzaminacyjnego w polu "Tryb zaliczenia" należy wpisać "E".

Należy wziąć pod uwagę to, czy przedmiot jest w nadchodzącym semestrze uruchomiony i nie ma nań nadmiaru chętnych. Stan zapisów na przedmioty można sprawdzić w systemie ERES2.

Wybieranie przedmiotów "oblężonych" jest ryzykowne. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc o zapisie na przedmiot decyduje średnia skumulowana. Ponieważ studenci przyjęci spoza WEiTI tej średniej nie mają, rezultaty zapisów mogą dla nich nie być korzystne.

Wybierając przedmioty trzeba oczywiście wziąć pod uwagę program studiów: należy wybierać przede wszystkim przedmioty potrzebne do wypełnienia tego programu. Na 1. semestrze należy się skoncentrować na uzupełnieniu potrzebnych przedmiotów podstawowych (z klas PP-*), ale wskazane jest także – w miarę możliwości – rozpoczęcie studiowania przedmiotów zaawansowanych (nie należy z tym jednak przesadzać). Koniecznie trzeba pamiętać o fakcie, że niektóre przedmioty podstawowe i większość zaawansowanych prowadzimy tylko raz w roku (co dwa semestry).

Uwaga: nie ma konieczności zaliczenia wszystkich 24 JD z klasy PP-* w 1.semestrze, można to uzupełnić później. Ale zwlekać też nie warto, bo mogą się pojawić problemy z poprzednikami przedmiotów zaawansowanych.

Trzeba też uwzględnić tzw. poprzedniki przedmiotów, czyli zaliczenia, które są wymagane lub zalecane przed zapisaniem się na dany przedmiot. W przypadku poprzedników wymaganych nie można zapisać się na przedmiot bez zaliczonego poprzednika. Możliwe są jednak pewne odstępstwa: można powołać się na przedmiot zgłoszony do transferu lub jakiś przedmiot zaliczony na studiach 1. stopnia, merytorycznie podobny do poprzednika. W takim wypadku należy złożyć do prodziekana ds. nauczania stosowne podanie, zaopiniowane przedtem przez wicedyrektora instytutu ds. nauczania lub przez osobę prowadzącą przedmiot, na który student chce się zapisać. Poprzedniki zalecane – jak sama nazwa wskazuje – nie są bezwzględnie wymagane, stanowią jedynie sugestię kolejności zaliczania przedmiotów.

Oczywiście wybierając przedmioty trzeba sprawdzić ich godziny w planie zajęć, by uniknąć konfliktów. Można skorzystać z narzędzia do układania własnego terminarza zajęć. Przedmioty mające laboratoria niekiedy oferują kilka alternatywnych terminów tych laboratoriów, ale zakładanie, że na pewno uda się dostać na konkretny termin, jest nieco ryzykowne.

Po złożeniu deklaracji trzeba poczekać na faktyczny zapis na listy przedmiotów. Fakt zapisania na dany przedmiot można sprawdzić w systemie ERES2. Jeśli jednak nawet taki zapis jeszcze nie nastąpił, warto przyjść na pierwsze wykłady wybranych przedmiotów, bo na nich przedstawiane są zasady organizacji przedmiotu i regulamin zaliczeń. Jeśli okaże się, że nie dostało się na dany przedmiot (co widać po umieszczeniu na liście rezerwowej), trzeba rozważyć modyfikację deklaracji. Ograniczone modyfikacje deklaracji, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. niedostanie się na przedmiot, konflikt w planie zajęć) są dozwolone tylko w pierwszym tygodniu zajęć; później dziekan nie zezwala na żadne modyfikacje zapisów.

Uwaga: zapis na przedmiot dokonany przez system jest obowiązujący. Z przedmiotu, na który zostało się zapisanym, nie można się już wypisać, chyba że istnieje ważna obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca udział w zajęciach, np. konflikt w planie zajęć. Wypisanie się z przedmiotu wymaga zgody wicedyrektora ds. dydaktycznych, a ta jest udzielana wyłącznie w okolicznościach opisanych wyżej. Oznacza to, że po dostaniu się na przedmiot nie można się już po prostu "rozmyślić".

Wybór opiekuna i tematyki pracy dyplomowej

Jeśli student jest zdecydowany od pierwszego semestru pracować nad rozprawą magisterską, musi wybrać opiekuna i tematykę pracy magisterskiej. Opis i terminarz potrzebnych działań oraz listę opiekunów i tematów dostępnych w IAiIS znaleźć można tu.

Tomasz Traczyk


Proszę o zgłaszanie zauważonych błędów i niedostatków tego materiału pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl.

Przygotowując niniejszy materiał korzystałem z podobnego poradnika, opracowanego dla studentów II PW przez mgra inż. Rajmunda Kożuszka.