Aktualności i sprawy godne uwagi


Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Uwaga: Materiał będzie uzupełniany na bieżąco. Zmiany będą oznaczane kolorem czerwonym.

Niniejsza informacja ma pomóc studentom rozpoczynającym studia 2. stopnia, którzy studia 1. stopnia ukończyli na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego systemu studiowania.

Informacja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów specjalności "Systemy informacyjno-decyzyjne" (I.SID) oraz "Automatyka i robotyka" (AIR), prowadzonych przez IAiIS PW, więc dla tych specjalności podano konkretne kody programów, grup, przedmiotów itp. Studenci innych specjalności, chcący skorzystać z tej informacji, muszą odpowiednio zmodyfikować podane kody specjalności itd. oraz upewnić się, czy procedury stosowane w ich instytutach nie różnią się od tych w IAiIS.

Materiał ten ma jedynie charakter poradnika i nie jest normatywny: nie zastępuje Regulaminu studiów w PW, zasad studiowania na WEiTI, zarządzeń odnośnych Władz itp.
Decyzje co do swojego toku studiów każdy student podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wprowadzenie

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat 90-tych elastyczny system studiów dwustopniowych. Zasady tych studiów, początkowo dość proste, z czasem komplikowały się i system studiowania i rozliczania tzw. postępów studentów stał się dość zawikłany. Od roku 2018/19 tokiem studiów zarządza system USOS, konieczne więc stało się dostosowanie systemu studiowania do możliwości USOS-a. Co z tego wyniknie, tego jeszcze nie wiemy...

Zarządzanie tokiem studiów na WEiTI było do roku 2017/2018 wspomagane przez system komputerowy o nazwie ERES2, uruchomiony w połowie lat 90-tych, napisany w technologii podobnej do USOS-a (choć było to wiele lat wcześniej).

Źródła informacji

Dodatkowe pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl.

Co trzeba zrobić by rozpocząć studia 2. stopnia

Na samym początku studiowania, jak najszybciej się da, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem zajęć (a koniecznie z zachowaniem terminów wyznaczonych przez Dziekana), trzeba

Nieco później, ale także na samym początku semestru trzeba

Szczegóły tych kroków opisano w kolejnych częściach niniejszej informacji.

Zasady studiowania na WEiTI – informacje podstawowe

Studia 2. stopnia na WEiTI prowadzone są w tzw. systemie elastycznym; obejmuje to

Oczywiście, mimo dość dużych różnic w systemie studiowania między WEiTI a resztą Politechniki, obowiązuje nas Regulamin Studiów w PW, który warto znać, szczególnie w kwestiach takich jak urlopy i proces dyplomowania.

Ograniczenia elastyczności studiów

Elastyczność studiów jest ograniczona przez regulacje, które mają na celu kontrolę postępów studentów i sprawdzenie, czy wypełnili oni wymogi związane ze studiowaniem na danej specjalności. Te ograniczenia na WEiTI to

Wskaźniki postępów

Wymagania programowe i tzw. rygory studiowania są na WEiTI określone z użyciem kilku liczbowych wskaźników postępów.
Liczba ECTS wymagana do zaliczenia warunkowego
Jest to minimalna liczba koniecznych do zdobycia punktów ECTS, określana globalnie i dla poszczególnych grup przedmiotów na kolejne semestry studiów; brak osiągnięcia takiej liczby punktów na koniec danego semestru skutkuje skreśleniem.
Na WEiTI nie występuje "rejestracja warunkowa" na kolejny semestr, więc ten wskaźnik należy traktować jako minimalny prób punktów, który trzeba przekroczyć by otrzymać rejestrację.
Liczba ECTS wymagana do zaliczenia pełnego
Jest to liczba punktów ECTS zalecana do zdobycia w kolejnych semestrach studiów. Osiąganie zalecanych wartości gwarantuje studiowanie zgodnie z nominalnych planem studiów i ich ukończenie w nominalnym czasie 4 semestrów.
Średnia semestralna
Jest to średnia ocen z przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych w danym semestrze, ważona liczbą punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
Średnia skumulowana
Jest to średnia ocen ze wszystkich przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych od początku danego stopnia studiów, ważona liczbą punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu. Średnia ta jest brana pod uwagę jako ważny czynnik przy ustalaniu priorytetu zapisu na przedmioty, przy staraniach o stypendia, wznowienia studiów itp., warto więc zadbać by była na przyzwoitym poziomie.

Program studiów

Wymagania programowe określają merytoryczny zakres studiowania, obowiązujący studenta danej specjalności w kolejnych semestrach studiowania. Na ogół wymagania programowe określone dla poszczególnych grup przedmiotów muszą być spełnione dopiero na koniec studiów, ale są od tego wyjątki (np. wymagania dotyczące przedmiotów podstawowych trzeba spełnić do końca 4. semestru studiowania), należy więc przejrzeć program studiów, by potem nie być zaskoczonym.
Ponieważ program nie pozostawia zbyt wiele swobody, studia od samego początku należy planować tak, by wymagania te zdążyć spełnić. Uwaga! Liczne przedmioty zaawansowane oraz niektóre przedmioty podstawowe oferowane są tylko raz w roku (co drugi semestr), trzeba to brać pod uwagę planując swoje studia.

W przypadku studiów 2. stopnia I.SID oraz AIR właściwe są programy studiów o kodach odpowiednio 103B-MSP-IN oraz 103B-MSP-AR. W przypadku kierunku Informatyka tabeli "Główny tok nauczania" należy wybrać kolumnę odpowiadającą studiowanej specjalności Systemy Informacyjno-Decyzyjne.

Programy studiów definiują wymagania punktowe w poszczególnych grupach przedmiotów dla kolejnych semestrów studiowania. Dla powodzenia studiów zasadnicze znaczenie mają oczywiście grupy merytoryczne, tj.

Uzupełnienie braków programowych w zakresie przedmiotów podstawowych

Semestr 1 jest przeznaczony na odrobienie różnic programowych między studiami 1. stopnia ukończonymi przez danego studenta a studiami 1. stopnia analogicznej specjalności na WEiTI. Dlatego wymagania na liczbę punktów ECTS w przedmiotach zaawansowanych są zerowe: nie wymaga się, by student od razu zapisywał się na przedmioty zaawansowane (choć jest to możliwe, a w ograniczonym stopniu nawet wskazane).

Studenci, którzy ukończyli studia 1. stopnia na specjalności I.SID lub AiR, i kontynuują naukę na tej samej specjalności, takich różnic nie mają, są więc od razu "z urzędu" zapisywani na semestr 2. Podobną decyzję Dziekan może podjąć w stosunku do studentów, zmieniających specjalność, którzy przetransferują co najmniej 20 ECTS. W takim przypadku student musi od razu wywiązać się z wymagań przypisanych do semestru 2.

Proces dyplomowania

Proces dyplomowania na studiach 2. stopnia trwa nominalnie 3 semestry i składa się z następujących kroków.

Merytoryczny nadzór nad procesem dyplomowania sprawuje opiekun pracy dyplomowej, zaś nadzór formalny – wicedyrektor instytutu ds. nauczania (on też dokonuje wpisów na protokoły zaliczeniowe, do indeksów itp.).

Rozpoczęcie studiów 2. stopnia

Tu opisano nieco bardziej szczegółowo kroki, które trzeba podjąć by właściwie rozpocząć studia 2. stopnia na WEiTI.

Transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia

Część wymagań programowych dotyczących przedmiotów podstawowych można spełnić na podstawie osiągnięć ze studiów 1. stopnia. Umożliwia to mechanizm tzw. transferu osiągnięć.

Przyjęta w IAiIS praktyka w przypadku studentów przychodzących z innych specjalności, wydziałów lub uczelni jest następująca.

Warto także zadbać o zaliczenie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (klasa JO-E z bloku programowego U-JOO), jeśli posiada się certyfikat zdania takiego egzaminu. W tym celu należy udać się do Studium Języków Obcych z certyfikatem i uzyskać w indeksie stosowny wpis. Przedmiot ten powinien zostać także zgłoszony w deklaracji zapisów na przedmioty.
Jeśli egzamin na poziomie B2 zdawało się w czasie studiów 1. stopnia i jest on ujęty w suplemencie do dyplomu, to można dokonać normalnego transferu. W tym wypadku nie wpisuje się tego do deklaracji zapisów, ale umieszcza na podaniu o transfer.

Uwaga: jeśli transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia jest odpowiednio duży (co najmniej 20 ECTS), Dziekan może "z urzędu" podjąć decyzję o przepisaniu studenta na 2. semestr studiów. W takim przypadku obowiązuje spełnienie rygorów semestru 2, wskazane jest także dokonanie wyboru opiekuna i tematu pracy magisterskiej oraz zadeklarowanie pracowni PPMGR.
Jeśli student w sposób istotny zmienił specjalność, może wystąpić do Dziekana o cofnięcie decyzji o przepisaniu na 2. semestr; stosowne podanie powinno być zaopiniowane przez wicedyrektora ds. nauczania.

Transfer przedmiotów zaawansowanych nie jest możliwy.

Listę przedmiotów, które będą mogły być zaliczone na drodze transferu, trzeba ustalić jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem semestru, gdyż od tej listy zależy wybór przedmiotów na które należy się zapisać na 1. semestrze. Natomiast na złożenie formalnego wniosku o transfery jest więcej czasu: należy to zrobić w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru (ale warto wcześniej).

Deklaracja wyboru przedmiotów na 1. semestr studiów

Jak najszybciej (najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć) należy złożyć deklarację przedmiotów, które chce się studiować na 1. semestrze studiów. Formularz takiej deklaracji jest dostępny tu.

Studenci, którzy wcześniej studiowali na WEiTI, powinni mieć dostęp do systemu USOS i mogą zapisać się na przedmioty elektronicznie.

Wypełnioną deklarację składa się w sekretariacie dydaktycznym instytutu (w przypadku IAiIS pok. 518). Przedtem jednak powinna ona być zaakceptowana i podpisana przez opiekuna naukowego. Ponieważ studenci rozpoczynający dopiero studia na WEiTI z reguły jeszcze opiekuna nie mają (i w pierwszym semestrze, jak już pisano, mieć nie muszą), deklarację w zastępstwie podpisuje wicedyrektor instytutu ds. nauczania. Należy ją zostawić do podpisu w sekretariacie dydaktycznym instytutu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się drogą e-mailową z ww. wicedyrektorem, podając

Poszczególne co trudniejsze pozycje deklaracji wypełnić należy w sposób następujący:

W tabeli należy wpisać dane przedmiotów wybranych do studiowania. W przypadku przedmiotu egzaminacyjnego w polu "Tryb zaliczenia" należy wpisać "E".

Należy wziąć pod uwagę to, czy przedmiot jest w nadchodzącym semestrze uruchomiony i nie ma nań nadmiaru chętnych. Wybieranie przedmiotów mocno "oblężonych" jest ryzykowne, w szczególności dotyczy to przedmiotów zaawansowanych, dla których często nie ma możliwości powiększenia liczby miejsc.

Wybierając przedmioty trzeba oczywiście wziąć pod uwagę program studiów: należy wybierać przede wszystkim przedmioty potrzebne do wypełnienia tego programu. Na 1. semestrze należy się skoncentrować na uzupełnieniu potrzebnych przedmiotów podstawowych, ale wskazane jest także – w miarę możliwości – rozpoczęcie studiowania przedmiotów zaawansowanych (nie należy z tym jednak przesadzać). Koniecznie trzeba pamiętać o fakcie, że niektóre przedmioty podstawowe i większość zaawansowanych prowadzimy tylko raz w roku (co dwa semestry).

Uwaga: nie ma konieczności zaliczenia wszystkich wymaganych punktów ECTS z grupy przedmiotów podstawowych już w 1. semestrze, można to uzupełnić później, aż do końca 4. semestru studiowania. Ale zwlekać też nie warto, bo mogą się pojawić problemy z poprzednikami przedmiotów zaawansowanych.

Oczywiście wybierając przedmioty trzeba sprawdzić ich godziny w planie zajęć, by uniknąć konfliktów. Można skorzystać z narzędzia do układania własnego terminarza zajęć. Przedmioty mające laboratoria niekiedy oferują kilka alternatywnych terminów tych laboratoriów, ale zakładanie, że na pewno uda się dostać na konkretny termin, jest nieco ryzykowne.

Po złożeniu deklaracji trzeba poczekać na faktyczny zapis na listy przedmiotów. Najprawdopodobniej już od pierwszych dni semestru będzie możliwe sprawdzenie stanu zapisów po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Jeśli jednak nawet taki zapis jeszcze nie nastąpił, warto przyjść na pierwsze wykłady wybranych przedmiotów, bo na nich przedstawiane są zasady organizacji przedmiotu i regulamin zaliczeń. Jeśli okaże się, że nie dostało się na dany przedmiot , trzeba rozważyć modyfikację deklaracji. Ograniczone modyfikacje deklaracji, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. niedostanie się na przedmiot, konflikt w planie zajęć) są dozwolone tylko w pierwszym tygodniu zajęć; później dziekan nie zezwala na żadne modyfikacje zapisów.

Uwaga: zapis na przedmiot dokonany przez system jest obowiązujący. Z przedmiotu, na który zostało się zapisanym, nie można się już wypisać, chyba że istnieje ważna obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca udział w zajęciach, np. konflikt w planie zajęć. Wypisanie się z przedmiotu wymaga zgody wicedyrektora ds. dydaktycznych, a ta jest udzielana wyłącznie w okolicznościach opisanych wyżej. Oznacza to, że po dostaniu się na przedmiot nie można się już po prostu "rozmyślić".

Wybór opiekuna i tematyki pracy dyplomowej

Jeśli student jest zdecydowany od pierwszego semestru pracować nad rozprawą magisterską, musi wybrać opiekuna i tematykę pracy magisterskiej. Opis i terminarz potrzebnych działań oraz listę opiekunów i tematów dostępnych w IAiIS znaleźć można tu.

Tomasz Traczyk


Proszę o zgłaszanie zauważonych błędów i niedostatków tego materiału pod adres ttraczyk@ia.pw.edu.pl.

Przygotowując niniejszy materiał korzystałem z podobnego poradnika, opracowanego dla studentów II PW przez mgra inż. Rajmunda Kożuszka.